Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Retroaktivna prijava radnika za vrijeme bolovanja

  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje očito polazi od sumnje da radni odnos nije postojao i da se ovakvim postupkom htjelo samo dobiti prava iz zdravstvenog osiguranja temeljem radnog odnosa.

 • Naknada troškova prijevoza

  Naknada troškova prijevoza s posla i na posao nije pravo iz zakona, dakle nije zakonska obveza poslodavca. Stoga će poslodavac biti obvezan ove troškove plaćati radnicima samo ako je to određeno kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu.

 • Aneks ugovora o radu s izmijenjenim opisom posla

  S obzirom da ponuđeni aneks ugovora o radu niste potpisali, na snazi je Vaš postojeći ugovor o radu. Naime, kako Vam je Aneks ugovora o radu dan bez otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, niste ga bili dužni potpisati, kako ste i postupili, a budući da niste potpisali nije nastupila nikakva pravna promjena. Stoga je i dalje na snazi Vaš postojeći, "stari" ugovor o radu.

 • Sadržaj ugovora o radu kao poslovna tajna

  Da bi ugovor o radu bio poslovna tajna to bi kao prvo moralo biti utvrđeno pravilnikom poslodavca ili ugovoreno samim ugovorom. Pri tome držim da cijeli ugovor nipošto ne može biti poslovna tajna (zar i samo njegovo postojanje?), nego eventualno samo neke njegove odredbe pod uvjetom da je na navedeni način uređeno, i ako bi za to postojali opravdani razlozi poslodavca, s jedne strane, odnosno ako se time ne bi ograničavala zakonska prava radnika, s druge strane. Naime, nikakva odredba o poslovnoj tajni ne može onemogućiti radnika da ostvaruje svoja prava iz ugovora o radu, dakle da o tome informira nadležna tijela, sindikat i dr.

 • Uznemiravanje radnika

  Kao prvo, imate pravo zahtjevati od poslodavca da poduzme potrebne mjere i spriječi daljnje uznemiravanje, također imate pravo na naknadu štete, a ako uznemiranje ne prestane imate pravo prestati raditi uz naknadu plaće kao da ste radili sve dok Vam se ne osigura zaštita.

 • Rad bez prijave

  Možete ga prijaviti inspekciji rada: Državni inspektorat, Odjel za radne odnose, Vukovarska 78, Zagreb.

 • Promjena plaće pravilnikom o radu

  Možete izmijeniti Pravilnik o radu, ali prema propisanoj zakonskoj proceduri tj. uz savjetovanje s radničkim vijećem, te ga nakon toga na propisan način objaviti odnosno učiniti dostupnim svim radnicima.

 • Ugovor o djelu s umirovljenikom

  S umirovljenikom se može sklopiti ugovor o djelu, pri čemu je naručitelj dužan platiti doprinose u skladu s odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

 • Jednostrano mijenjanje ugovorne odredbe

  Ugovori o radu mijenjaju se isključivo voljom obiju ugovornih strana, dakle sklapanjem i potpisom ugovora odnosno izmjene ugovora. Dok se na taj način ugovor o radu ne izmijeni, obje ugovorne strane dužne su ugovor u cijelosti poštivati i izvršavati.

 • Zabrana pušenja na radnom mjestu

  Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan prikladnim mjerama provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. Zabranjeno je pušenje na radnim sastancima, a također je zabranjeno pušenje u radnim prostorijama i prostorima, osim onih u kojima poslodavac iznimno utvrdi da je pušenje dozvoljeno, o čemu u takvoj prostoriji mora biti istaknut znak mjesta za pušenje.

 • Prava u slučaju izvanrednog otkaza za vrijeme stečaja

  Nemate pravo na otpremninu jer ste Vi dali otkaz. Naime, prema Zakonu o radu, zakonsko pravo na otpremninu ima isključivo radnik kojemu poslodavac otkazuje.

 • Studij za vlastite potrebe

  Poslodavac nije dužan radniku posebno omogućavati studij za vlastite potrebe, jer je to radnikova privatna stvar.

 • Rad na drugim poslovima

  Pitanje što radnik treba raditi rješava se ugovorom o radu. Radnik bi trebao raditi one poslove koji su navedeni u ugovoru o radu. Pri tome se u ugovorima vrlo često pored naziva ili opisa posla za koje je radnik i zasnovao radni odnos, navodi da je također dužan obavljati i sve druge poslove po nalogu poslodavca.

 • Umanjivanje plaće zbog 'neposluha'?

  Poslodavac Vam nije smio umanjiti plaću. Kao prvo nije postojao nikakav opravdani i valjani temelj za umanjivanje plaće jer odbijanjem rada na sajmu što nije Vaš posao niste učinili ništa zbog čega bi se plaća smjela umanjiti.

 • Pravo na božićnicu

  Božićnica nije zakonsko pravo radnika. Božićnica nije propisana niti Zakonom o radu niti drugim zakonima.

 • Plaćeni dopust za sklapanje braka

  Prema članku 57. Zakona o radu radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom kalendarske godine za osobito važne potrebe (sklapanje braka, porod, teža bolest ili smrt člana obitelji) do ukupno najviše 7 radnih dana.

 • Uznemiravanje na poslu

  Izmjenama Zakona o radu iz srpnja 2003. uvedene su odredbe o zaštiti dostojanstva radnika odnosno zabrani uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.

 • Neisplata plaće, neplaćeni prekovremeni rad

  Držim da imate opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu. Naime, radi se o osobito teškoj povredi ugovorne obveze od strane poslodavca (neisplata plaće, neplaćanje prekovremenog rada, zahtjevanje rada znatno duljeg od punog radnog vremena).

 • Obaveza objavljivanja natječaja za posao i prednost branitelja

  S obzirom da su, koliko mi je poznato, Hrvatske autoceste trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, oni su u općem režimu radnih odnosa, kao i sva ostala trgovačka društva. To znači da nisu dužni objavljivati oglas odnosno natječaj za posao (kao što su to npr. dužne državne službe). Također nisu dužni niti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijaviti potrebu za radnicima jer je ta obveza ukinuta donošenjem novog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iz 2002. godine.

 • Diskriminacija po dobi

  Mislim da se radi o diskriminaciji. Naime, člankom 2. Zakona o radu propisano je da osoba koja traži zaposlenje i koja se zaposli ne smije biti stavljena u nepovoljniji položaj, između ostalog, i zbog dobi.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.